Trifluoperazine 2.5, 5 &10 mg, Trihexyphenidyl 1 & 2 mg Tablets